Criteria voor attesten

Alle medische verslagen en psychodiagnostische rapporten moeten de volgende informatie bevatten:

 • Volledige en officiële voornaam en naam van de deelnemer
 • Vermelding van de functiebeperking
 • Vermelding van de naam en beroepstitel (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, eventueel andere) van de diagnosesteller en vermelding van professionele toelating (arts: RIZIV-nummer; klinisch psycholoog: visumnummer en inschrijving psychologencommissie; klinisch orthopedagoog: visumnummer; anderen: RIZIV-nummer of visumnummer).
 • Handtekening van de diagnosesteller.
 • Datum van de opmaak van het medisch attest/psychodiagnostisch rapport.
   

Bijkomende criteria voor leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie:

 • Het attest is gebaseerd op de criteria van achterstand, didactische resistentie en exclusiviteit zoals beschreven door Netwerk Leerproblemen Vlaanderen of door de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) voor Nederlandse attesten.
 • Bij dyslexie moet in het attest ook duidelijk worden vastgesteld dat er sprake is van een leesstoornis. Een geïsoleerde spellingstoornis geeft geen recht op ondersteunende maatregelen, aangezien het meerkeuze-examens zijn waarbij je de juiste antwoorden moet aanduiden door een bolletje in te kleuren.
 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • Personen of instanties met autonoom diagnostische bevoegdheid (bv. CLB, Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) of orthopedagogen, logopedisten en klinische psychologen met toegang tot multidisciplinaire deskundigheid) conform het standpunt van Netwerk Leerproblemen Vlaanderen.
  • Voor Nederlandse attesten zijn dat de beroepscategorieën die zijn vermeld op de website van SDN.
 • Bij de eerste aanvraag voor ondersteunende maatregelen dien je een medisch attest in. Als er ondersteunende maatregelen zijn toegekend, moet je bij een nieuwe deelname geen attest meer indienen.
 • Het attest hoeft niet recent te zijn.
   

Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor aandachtstoornissen als ADD en ADHD:

 • Het attest moet opgesteld zijn door:
  • (kinder)neuroloog
  • (kinder/jeugd)psychiater

  • klinisch psycholoog

  • klinisch orthopedagoog

 • Het attest en de diagnose moet dateren van 2020 of later. Aandachtstoornissen kunnen schommelen in de tijd, waardoor ze niet onbeperkt in de tijd geldig zijn. Het attest dient een verwijzing naar de recente diagnostiek en de recente testen te bevatten.

 • Elk jaar moet je een medisch attest indienen.
   

Bijkomende criteria medisch attest/psychodiagnostisch rapport voor alle andere functiebeperkingen:

 • Het attest moet opgesteld zijn door een arts of een andere bevoegde diagnosesteller voor die functiebeperking.
 • Als je functiebeperking van blijvende aard is, dien je slechts eenmaal een medisch attest in. Is het een functiebeperking van tijdelijke aard, dien je voor elk jaar een medisch attest in (bijvoorbeeld omwille van een operatie, een breuk ...).