Veelgestelde vragen over de verplaatsing van de examens door coronavirus

Algemene vragen

Vragen over coronamaatregelen

Vragen over coronamaatregelen voor deelnemers uit het buitenland


Algemene vragen

Waarom wordt het toelatingsexamen op verschillende locaties georganiseerd? 

Niemand kan met zekerheid het verdere verloop van COVID-19 voorspellen. Het toelatingsexamen brengt meer dan 5.000 jongeren op één locatie samen in Brussel. Dat zijn enerzijds heel wat verplaatsingen en anderzijds zijn noodzakelijke maatregelen voor social distancing op één centrale locatie zeer moeilijk te organiseren. Door een examen op verschillende locaties op hetzelfde moment te organiseren, brengen we kleinere groepen bij mekaar die zich dan ook minder ver zullen moeten verplaatsen.   

Waar zal het examen plaatsvinden? 

De toelatingsexamens arts en tandarts zullen op verschillende locaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel plaatsvinden omwille van de coronamaatregelen. Het toelatingsexamen arts vindt plaats op 105 verschillende locaties verspreid over Vlaanderen en Brussel: 102 scholen, Brussels Expo en 2 administratieve centra van de Vlaamse Overheid. Het toelatingsexamen tandarts vindt plaats op 23 locaties: 22 scholen en 1 administratief centrum van de Vlaamse Overheid.

Log in op het digitale platform en bekijk waar jij het examen zal afleggen. Als je bent ingeschreven voor het examen arts én het examen tandarts, kan de examenlocatie verschillen.

Op de dag van het examen meld je je aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen (met een andere deelnemer). Deelnemers kunnen geen examen afleggen in de eigen school. Anders zouden sommigen wel in hun vertrouwde omgeving terechtkomen en anderen niet. Zo wordt de gelijkheid tussen de deelnemers gegarandeerd.

Kan je nog van examenlocatie wisselen? 

Dit is niet mogelijk. Op de dag van het examen meld je je aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen, bijvoorbeeld met een andere deelnemer. 

Waarom kan niet iedereen het examen afleggen in de eigen gemeente of stad?

Er zijn bijna 5000 deelnemers voor het toelatingsexamen arts en 1200 voor tandarts en er zijn een beperkt aantal scholen die zich kandidaat hebben gesteld om het examen te organiseren. Bovendien moesten we er rekening mee houden dat deelnemers niet in hun eigen school examen mogen afleggen. We hebben geprobeerd om aan iedere deelnemer een locatie in de buurt van de woonplaats toe te wijzen. Dat is helaas niet altijd gelukt. Het is dus mogelijk dat je je toch wat verder moet verplaatsen om het examen af te leggen.

Meld je dus op de dag van het examen aan op de opgegeven locatie. Je kan niet op een andere locatie deelnemen of van locatie wisselen (met een andere deelnemer).

Waarom mag je geen examen afleggen in je eigen school?

Deelnemers kunnen geen examen afleggen in de eigen school. Anders zouden sommigen wel in hun vertrouwde omgeving terechtkomen en anderen niet. Zo wordt de gelijkheid tussen de deelnemers gegarandeerd.

Waarom wordt het examen digitaal? 

Deze keuze heeft op zich niets te maken met COVID-19. Een decentrale organisatie op papier is uiteraard een optie maar hier komt logistiek heel wat bij kijken: verspreiden van examens, veilig bewaren op verschillende locaties, inzamelen, timing bewaken… Uiteraard zullen er bij een digitale organisatie ook heel wat logistieke uitdagingen zijn. Maar wanneer we de risico’s van de twee opties afwegen, komt een digitaal examen er in een decentrale context als veiliger uit. 

We nemen nu de digitale horde. Vroeg of laat was een modernisering toch aan de orde geweest en we grijpen de kans om nu een grote vormelijke hervorming door te voeren. We gaan nog jaren de vruchten plukken van deze digitale versnelling. Zo zorgen we ervoor dat deze crisis toch structureel positieve gevolgen heeft.

Hoe zal dit digitaal examen verlopen?

Er is een demo-examen beschikbaar met enkele vragen uit het examen van 2019. Zo kan je je vertrouwd maken met het digitale examenplatform dat op het examen zelf wordt gebruikt.

Waarom wordt het examen uitgesteld naar eind augustus als het toch digitaal afgenomen wordt?

De beslissing om de examens uit te stellen werd op 13 april genomen. Daar waren drie redenen voor.

 1. Medisch: er was nog geen duidelijkheid over de epidemiologische toestand begin juli.
 2. Pedagogisch: de voorbereiding op de toelatingsexamens kwam in het gedrang als de juni-examens en het toelatingsexamen (te) dicht bij elkaar liggen. In het secundair onderwijs is het mogelijk dat er examens tot in de laatste week van juni georganiseerd worden. In het universitair onderwijs (waar een kwart van de deelnemers al les volgt) heeft een aantal universiteiten de examenperiode met één week verlengd tot begin juli. Daardoor kunnen deelnemers zich niet zo goed als anders voorbereiden.
 3. Organisatorisch: we moeten de digitale organisatie openbaar aanbesteden, locaties zoeken en boeken, noodplannen maken... En minstens zo belangrijk: we moeten de kwaliteit van het digitale examen garanderen. Het vergt tijd om de online applicatie te ontwerpen, te testen en fraudebestrijding in te bouwen.

Dat alles heeft ertoe geleid om het examen naar eind augustus te verplaatsen. 

Sommige deelnemers zijn op reis eind augustus of hebben misschien herexamens. Waarom is het niet mogelijk om twee examenmomenten te organiseren zoals vroeger?

De toelatingsexamens arts en tandarts zijn vergelijkende examens (cf. numerus fixus). Dit betekent dat er een rangschikking wordt gemaakt van de geslaagde deelnemers op basis van hun totale examenresultaat (KIW + GC). Examentechnisch/psychometrisch is het echter niet mogelijk om in een systeem van een vergelijkend examen op voorhand te garanderen dat twee examens per jaar exact dezelfde moeilijkheidsgraad zouden hebben. Om het eenvoudig te zeggen: geen enkele wetenschappelijke expert kan op voorhand garanderen dat 100/120 in het eerste examen exact hetzelfde waard zou zijn als 100/120 in het tweede examen. Dan zouden deelnemers bij het 'makkelijkere' examen hoger gerangschikt zijn, dan deelnemers bij het 'moeilijkere' examen. Dat zou niet fair zijn.

Zesdejaars secundair zien hun zomervakantie voor een stuk in het water vallen nu de toelatingsexamens naar eind augustus verplaatst zijn. Als ze niet aan de opleiding geneeskunde of tandheelkunde mogen beginnen, rest hen ook weinig tijd om een andere opleidingskeuze te maken. Dat veroorzaakt allemaal extra stress. Hebben jullie daar aan gedacht? 

Jazeker. Zesdejaars aso zijn de referentiepopulatie van de toelatingsexamens. Als we beslissingen nemen over de examens, denken we in de eerste plaats aan hen. We pasten het leerstofoverzicht van KIW vooral voor hen aan. Door de schorsing van de lessen midden maart en het voorlopig nog niet herstarten van onderwijs op school, dreigden ze niet alle voorziene leerstof te hebben gezien. Dat zou hen mogelijk een nadeel bezorgd hebben tegenover andere deelnemers. Dat zou niet fair zijn. Na een atypisch laatste jaar in het secundair (zonder 100 dagen, zonder eindreis...) kan het uitstel van de examens extra stress veroorzaken. We zijn ons daarvan bewust en het spijt ons erg. Jammer genoeg bevinden we ons in een overmachtssituatie waardoor we deze moeilijke beslissing moesten nemen. Lees bij de vorige vraag waarom we het examen naar eind augustus uitstellen. We raden alle deelnemende zesdejaars aan om nu al na te denken over hun alternatieve opleidingskeuze en dus over hun plan B. Als je een plan B hebt, vermindert dat normaal gezien de stress.

Werd rekening gehouden met de deelnemers die al in het hoger onderwijs les volgen? 

Ja, ook al zijn zij niet de referentiepopulatie van de examens (dat zijn zesdejaars aso). De universiteiten verlengen hun examenperiode van juni door de coronacrisis.  Daardoor zouden deelnemers uit het hoger onderwijs zich heel moeilijk hebben kunnen voorbereiden op de oorspronkelijke examendata van 7 en 8 juli. De timing van de examens eind augustus is trouwens gelijkaardig aan de augustus-sessie uit het vroegere numerus clausus-systeem. Die viel ook tijdens de herexamenperiode van de universiteiten.  

Ik heb een functiebeperking. Op welke ondersteunende maatregelen heb ik recht?

De ondersteunende maatregelen werden herbekeken in functie van een digitaal examen. Bekijk per functiebeperking op welke maatregelen je recht hebt.

Kan ik mij nog uitschrijven en het inschrijvingsgeld terugkrijgen?

Nee, dat kan niet. De termijnen daarvoor zijn al geruime tijd overschreden. We maken geen uitzonderingen omdat we alle deelnemers gelijk moeten behandelen.

Vragen over coronamaatregelen

Welke preventiemaatregelen neemt de organisatie om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan?

De Vlaamse overheid neemt uitgebreide preventiemaatregelen om de gezondheidsrisico’s voor deelnemers en medewerkers tot een minimum te beperken, onder meer:

 • Zieke deelnemers en medewerkers moeten te allen tijde thuis blijven.
 • Verplichte ontsmetting van de handen bij toegang tot en verlaten van de examenlocatie, en overdag
 • Verplichte mondneusmaskers voor deelnemers en medewerkers gedurende de hele examendag
 • Social distancing tijdens het examen en de lunchpauze
 • Examenlokalen worden vóór en na het examen grondig ontsmet
 • Beperkt aantal deelnemers per examenlocatie
 • Deelnemers kregen in de mate van het mogelijke een examenlocatie toegewezen dichtbij hun woonplaats, zodat zij zich niet ver moeten verplaatsen. Zij mogen enkel examen afleggen op de hen toegewezen locatie.
 • In het examenlokaal zelf krijgen zij één vaste zitplaats met éénzelfde computer, die dezelfde is in de voor- en namiddag.
 • Geen toegang voor derden op de examenlocatie, ook niet voor ouders
 • Na afloop van het examen moeten de deelnemers de examenlocatie zo spoedig mogelijk verlaten. Samenscholingen aan de uitgang zijn niet toegelaten.
 • Identificatiegegevens van deelnemers en medewerkers zijn gekend per examenlocatie bij de Vlaamse overheid. Daardoor kan het contactonderzoek vlot verlopen, als zich ondanks alle preventiemaatregelen toch een COVID-19-besmetting zou voordoen.

Zowel de deelnemers als de medewerkers kregen de richtlijnen hierover ruim op voorhand en moeten zich daaraan houden.

Mogen deelnemers die COVID-19 hebben en dus in quarantaine zitten deelnemen aan het toelatingsexamen?

Nee, in geen geval. Deelnemers die ziek zijn, blijven thuis om de andere deelnemers, de medewerkers en de brede samenleving te beschermen tegen COVID-19-besmetting.

Mogen deelnemers die in quarantaine zitten als voorzorgsmaatregel (bijvoorbeeld omdat ze teruggekomen zijn van een reis in een rode zone, of omdat een familielid besmet is) deelnemen aan het toelatingsexamen?

Ja. Deelnemers mogen de quarantaine onderbreken voor het afleggen van het toelatingsexamen, omdat het om een essentieel werk of dwingende reden gaat. Het toelatingsexamen vormt een moment van uitzondering op de quarantaine. Na het afleggen van het examen moeten die deelnemers dus terug in quarantaine. We verwachten van deze deelnemers dat zij meer nog dan de andere deelnemers alle preventiemaatregelen respecteren, om de andere deelnemers en medewerkers niet in gevaar te brengen. Deze maatregelen werden in de instructies aan de deelnemers opgenomen.

Vragen over coronamaatregelen voor deelnemers uit het buitenland

Mogen buitenlandse deelnemers uit een rode zone in het buitenland deelnemen aan het toelatingsexamen?

Ja. Vanuit Belgisch perspectief mag dat omdat het toelatingsexamen valt onder de noemer van essentiële verplaatsingen in het kader van ‘onderdanen van derde landen die voor studie reizen’. Deelnemers mogen dus vanuit het buitenland naar België komen om dit verplichte toelatingsexamen als onderdeel van de studie af te leggen. Het bewijs daarvan is de uitnodigingsbrief vooraf en het bewijs van deelname achteraf, dat deelnemers na het examen kunnen downloaden in het kandidatenplatform. Vanuit het perspectief van het land van vertrek kunnen de regels anders zijn. Buitenlandse deelnemers moeten die zelf nagaan en zich aan die regels houden.

De deelnemers vallen onder dezelfde regels als andere reizigers voor essentieel werk of dwingende reden. Ze moeten dus het Passenger Locator Form invullen (bij een verblijf langer dan 48u in België). Ze moeten zich ofwel bij aankomst laten testen ofwel zich in quarantaine plaatsen, als ze vanuit een rode zone komen. Dit wordt sterk aangeraden als ze vanuit een oranje zone komen. Er wordt dus van de deelnemers verwacht dat zij in staat zijn om deze quarantaine op te volgen. Deelnemers mogen de quarantaine echter onderbreken voor het afleggen van het toelatingsexamen, omdat dat het essentiële aspect van hun reis is. Na het afleggen van het examen kunnen de deelnemers komende van een rode zone terugkeren naar hun thuisland, maar voor de verdere tijd dat ze in België verblijven, moeten ze de quarantainemaatregelen opvolgen (deze periode kan dus in praktijk korter zijn dan 14 dagen).

Mogen buitenlandse deelnemers deelnemen aan het toelatingsexamen, als de hen toegewezen examenlocatie (bijvoorbeeld Brussel) rood zou worden?

Dat is afhankelijk van de op dat moment geldende reisadviezen van het land van de deelnemer én van de maatregelen die België op dat moment neemt voor reizigers vanuit het buitenland. Als er geen beperkende reisadviezen zijn, mogen zowel Belgische als buitenlandse deelnemers zich verplaatsen om deel te nemen.

Op dit moment is er, vanuit Belgisch perspectief, geen enkele zone rood in België.

Mogen buitenlandse deelnemers de avond voor het toelatingsexamen overnachten in een eventuele rode zone in België, bijvoorbeeld als Brussel of Antwerpen rode zone zou worden?

Ook dit is afhankelijk van de maatregelen die genomen worden in België op het moment dat een zone rood wordt en van de maatregelen die genomen worden voor deze rode zone in het land van de deelnemer. Buitenlandse studenten die het examen afleggen in eventuele rode Belgische zones en hiervoor eventueel ter plaatse willen overnachten, volgen hiervoor de regels van hun land van herkomst.

Op dit moment is er, vanuit Belgisch perspectief, geen enkele zone rood in België.

Kunnen deelnemers uit Nederland een andere examenlocatie toegewezen krijgen nu de Nederlandse overheid bepaalde zones in België tot oranje zone uitgeroepen heeft?

Nee, dat kan niet. Vanuit de organisatie (dat is de Vlaamse overheid) houden wij ons aan de Belgische regelgeving. We hebben strenge preventiemaatregelen tegen COVID-19-gesmetting genomen. We lieten ons daarvoor adviseren door vooraanstaande virologen. Vanuit de organisatie wijzen we geen andere examenlocatie toe aan deelnemers uit Nederland dan de al toegewezen locatie, want de locatie is voldoende veilig vanuit Belgisch perspectief. We wijzen trouwens ook geen andere locatie toe aan deelnemers uit België die daarom vragen (bijvoorbeeld omdat ze bang zijn om in Antwerpen of Brussel examen af te leggen).

Daarnaast bestaat er Nederlandse regelgeving; deelnemers uit Nederland moeten die zelf nagaan en zich daaraan houden. Deelnemers uit Nederland kunnen dan beoordelen of ze al dan niet aan het examen willen deelnemen in de huidige omstandigheden.